โปรโมชั่นพิเศษ

ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (A.G.) ล่วงหน้า 4 เดือน ฟรีทันที! ทริปทัศนศึกษา ณ ประเทศศรีลังกา

ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษา
  • ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และต้องเรียนจบมัธยมศึกษา วิทยาลัยหรือเทียบเท่า
  • ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการรับรองจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
พื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

ผู้สมัครสัญชาติไทยที่ต้องการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนานาชาติ จะต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

พื้นฐานความรู้ด้านอัญมณี

ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเรียนหรือมีประสบการณ์ด้านอัญมณีหรือเครื่องประดับมาก่อนสำหรับวิชาทั่วไป ยกเว้นหลักสูตรการวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์และพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ (ท103) ผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตรนี้จะต้องสอบผ่านหลักสูตรการวิเคราะห์อัญมณี (ท102) มาก่อนหรือหลักสูตรเทียบเท่าจากสถาบันอื่น

ขั้นตอนและข้อกำหนดของการลงทะเบียนเรียน
ผู้สมัครสัญชาติไทย

ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครในระบ(AIGS Website)ให้เรียบร้อย และเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการลงทะเบียนเรียน

  • สำเนาบัตรประชาชน (1 ฉบับพร้อมลายเซ็น)
  • รูปถ่ายปัจจุบัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว) ฉากหลังจะต้องเป็นสีขาว, หน้าตรง มองตรง ใบหน้าอยู่กึ่งกลาง ¾ ของภาพ ( 1 รูป)

การชำระค่าเล่าเรียน

ผู้สมัครจะต้องทำการลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียน 50% ภายใน 90 วัน ก่อนการเปิดภาคเรียน และชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมดภายใน 60 วันก่อนการเปิดภาคเรียน โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครในการชำระเงินให้ครบภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากนักเรียนมิได้ชำระค่าเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ฝ่ายทะเบียนจำเป็นต้องให้สิทธิการเรียนแก่นักศึกษาท่านอื่นต่อไปตามลำดับ

เงื่อนไขในการคืนเงิน

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน 2 เดือนล่วงหน้า ก่อนทำการเปิดเรียน คืนเงินค่าเล่าเรียน 80%

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน 1 เดือนล่วงหน้า ก่อนทำการเปิดเรียน คืนเงินค่าเล่าเรียน 50%

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน 2 อาทิตย์ ก่อนทำการเปิดเรียน **ไม่มีการคืนเงินค่าเล่าเรียน

หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนการเรียนออกไปก่อน ผู้สมัครจะต้องต้องดำเนินการดังกล่าวล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนทำการเปิดภาคเรียน

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ส่วนนี้ การปรับเปลี่ยนตารางเรียนหรือการกำหนดราคาต่าง ๆ และไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียน